Oslo Krisesenter og Kompetansesenter

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner er ansvarlig for krisesentertilbudet til kvinner, barn og menn utsatt for vold i nære relasjoner i Oslo Kommune.
Krisesentertilbudet omfatter midlertidig beskyttelse og sikkerhet i form av skjermet bosted, kartlegging og sikkerhetsarbeid, råd og veiledning, samt flere andre ulike hjelpetilbud. Oslo Krisesenter får gjennomsnittlig 200 nye henvendelser fra voldsutsatte i måneden. Tilbudene er gratis og de voldsutsatte henvender seg direkte uten henvisning.

Bosenteret er et botilbud til kvinner, menn og barn som har behov for beskyttelse.
På Bosenteret får voksne og barn hver sin hovedkontakt som er ansvarlig for oppfølging under oppholdet og reetablering i ny trygg bolig. Mor/far får hjelp til å mestre sin rolle som forelder i en vanskelig livs-situasjon.

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner har egen lærer for skolebarna og et pedagogisk tilbud til barn under skolealder, som av sikkerhetsmessige grunner ikke kan fortsette på egen skole/barnehage. Årlig bor gjennomsnittlig 350 kvinner,
20 menn og 300 barn på Bosenteret.

Dagsenteret utgjør en selvstendig del av krisesenterets tjenester og er et tilbud til kvinner, menn og barn som tidligere har benyttet seg av krisesenterets botilbud, eller voldsutsatte som ikke har behov for fysisk beskyttelse, men som ønsker råd, veiledning og/eller hjelp til å bearbeide voldserfaringer.
Dagsenteret tilbyr individuelle samtaler for voldutsatte, juridisk bistand, kurs om volds-problematikk, nettverksgrupper, selvhjelpsgrupper og samtalegrupper, samt praktisk hjelp. Det er i året ca. 2500 besøk på Dagsenterets tilbud.

Bokollektivet er et nasjonalt bo og støtte tilbud for unge minoritetskvinner og menn som er på flukt fra familien grunnet tvang, trusler eller vold, herunder isolasjon, ekstrem kontroll og tvangsekteskap. Bokollektivet er underlagt krisesenteret administrativt. Tiltaket er statlig finansiert.

ROSA-prosjektet (Reetablering, Oppholdssteder, Sikkerhet og Assistanse) er et bo- og støttetilbud for personer utsatt for menneskehandel. Oslo Krisesenter står for den daglige oppfølgingen av disse kvinnene og mennene.

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner betjener en akutt døgnåpen hjelpe-telefon. Alle tilbud er gratis. De ansatte har taushetsplikt. Ved behov tilkalles tolk. Kvinne og manns-tiltakene er fysisk adskilt. Av sikkerhetsmessige grunner har senteret hemmelig adresse.

22 480 380

SE OSLO KRISESENTERS EGEN NETTSIDE

Oslo Krisesenter og Kompetansesenter sine bøker utgitt av Prego Mobile